Algemene Consumentenvoorwaarden

Algemene Consumentenvoorwaarden

Algemene consumentenvoorwaarden van Surgoed Makelaardij NV

Deze Algemene Consumentenvoorwaarden Surgoed Makelaardij NV zijn tot stand gekomen na raadpleging van diverse stakeholders in de makelaardijbranche en treden in werking per 1 januari 2017.

© Niets uit deze algemene voorwaarden mag worden overgenomen of vermenigvuldigd, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de directie van Surgoed Makelaardij NV.

Download de Algemene Consumentenvoorwaarden als PDF 

DEEL 1. ALGEMEEN

ARTIKEL 1 – WERKINGSSFEER

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en de uitvoering van een tussen een consument en een door Surgoed Makelaardij of diens makelaar gesloten overeenkomst van opdracht tot dienstverlening met betrekking tot in Suriname gelegen onroerende zaken. Het Surinaamse recht is altijd van toepassing op deze overeenkomsten voor zover daarvan bij nadere overeenkomst niet is afgeweken. Ook andere overeenkomsten kunnen onder het bereik van deze algemene voorwaarden worden gebracht indien hier in de betreffende overeenkomst uitdrukkelijk naar wordt verwezen.
 2. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen tussen Surgoed Makelaardij en consumenten, zowel afnemers als opdrachtgevers, voor zover daarvan niet is afgeweken in individuele overeenkomsten en/of bijzondere voorwaarden.
 3. Surgoed Makelaardij kan naast deze Algemene Voorwaarden voor al haar producten en diensten aanvullende nadere (algemene) voorwaarden of bijzondere voorwaarden stellen.
 4. Surgoed Makelaardij en de consument zullen bij de uitvoering van transacties en in het algemeen in hun onderlinge relaties de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en daarbij naar beste vermogen rekening houden met elkaars wettelijke en contractuele verplichtingen en belangen en laten beiden al datgene na dat de reputatie schaadt of het vertrouwen schendt of kan schenden in de makelaardij branche.
 5. Deze algemene voorwaarden brengen eveneens met zich mee dat bij eventueel gerezen conflicten er altijd eerst in alle redelijkheid en billijkheid en op constructieve wijze door betrokken partijen binnen een redelijke termijn naar een voor alle betrokken partijen aanvaardbare oplossing gezocht wordt.

ARTIKEL 2 – DEFINITIES EN BEGRIPPEN

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Boedel: een onverdeeldheid dat betrekking heeft op een onroerende zaak of goed
 • Consumentverkoper/opdrachtgever/principaal/vertegenwoordigde: opdrachtgever, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf
 • Consumentkoper/afnemer: belangstellende afnemer, die afkomt op reclame uitingen van Surgoed Makelaardij NV, zowel natuurlijk persoon als rechtspersoon
 • Courtage/Commissie: het honorarium dat verschuldigd is ter zake van bemiddeling met betrekking tot koop, verkoop, huur of verhuur van onroerende zaken;
 • Dienstverlening: de bemiddeling met betrekking tot koop, verkoop, huur of verhuur van onroerende zaken; de taxatie van onroerende zaken (artikel 19) en de overige door de makelaar te verrichten (deel)diensten (art. 12);
 • Honorarium: de prijs voor de dienstverlening door de makelaar waaronder de courtage/commissie;
 • Koopoptie: het recht tot koop door een consument en de gelijktijdige plicht tot verkoop door de verkoper/opdrachtgever binnen een schriftelijk overeengekomen fatale termijn. Na afloop van deze fatale termijn is de koopoptie van rechtswege vervallen behoudens gevallen van overmacht.
 • Koopovereenkomst: de mondelinge of schriftelijke overeenkomst waarbij de koper te kennen gegeven heeft tegen een bepaalde prijs en voorwaarden een onroerend goed te willen kopen en de verkoper te kennen heeft gegeven tegen die prijs en voorwaarden te willen verkopen en leveren. Het moment van wilsovereenstemming tussen beide partijen is het moment waarop de koop- en verkoop is gesloten.
 • Kosten koper: Dit is de mogelijkheid waarbij de koper zelf de notaris uitkiest en zelf de vereiste taxatie via deze notaris organiseert. Alle verdere kosten inclusief belastingen die betrekking hebben op de uiteindelijke leveringsakte komen voor rekening van de koper.
 • Vrij op naam: Dit is de mogelijkheid waarbij de verkoper alle ‘kosten koper’ voor diens rekening neemt. Kosten die betrekking hebben op overdrachten middels bestuurs-wijzigingen vallen hier ook onder.
 • Kosten verkoper: Dit is de mogelijkheid waarbij de verkoper de notaris aanwijst en het taxatie-rapport ten behoeve van fiscale doeleinden laat opmaken volgens de procedure die het MI-GLIS op haar website omschrijft. Alleen de notaris-, taxatie- en eventuele andere overeengekomen kosten komen voor rekening van de verkoper. De verschuldigde belastingen en/of overdrachtskosten komen in dit geval voor rekening van de koper.
 • Makelaar: een bij Surgoed Makelaardij aangesloten makelaar dan wel het bedrijf van een bij Surgoed Makelaardij aangesloten makelaar; alle bij Surgoed Makelaardij aangesloten makelaars staan vermeld op de website: https://www.surgoed.com. In de kijkvitrine op het hoofdkantoor van Surgoed Makelaardij hangt tevens het correcte en publiekelijk waarneembare en up to date overzicht van alle aangesloten makelaars.
 • Notariskosten: kosten die de notaris in beginsel de koper in rekening brengt voor de verrichte werkzaamheden, zoals het opmaken van de akte(n), bureaukosten, afschriftkosten en andere administratieve kosten meestal exclusief OB. Onroerende zaken/goederen: onder onroerende zaken/goederen worden naast de beterschap en het vruchtgebruik ook de beperkte zakelijke rechten op onroerende zaken verstaan, zoals Grondhuur, Allodiaal eigendom en Erfelijk bezit, Erfpacht en het Opstalrecht Opdracht: de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.
 • Optienemer: de consumentkoper die de koopoptie (namens derden) heeft getekend Optiegever: de consument(verkoper) die de koopoptie door tussenkomst van een daartoe bevoegde makelaar heeft ondertekend Overdrachtskosten: kosten of belastingen die van overheidswege worden geheven over de door de Glis bewaarder goedgekeurde taxatiewaarde van een te leveren onroerend goed, zoals de transportkosten en de zegelrechten over dit transport alsmede de kale grondwaarde
 • Personeel: een ieder die een wettelijk dienstverband heeft met Surgoed Makelaardij NV doch andere werkzaamheden verricht dan een aan Surgoed Makelaardij NV verbonden makelaar
 • Surgoed Makelaardij NV: naamloze vennootschap naar Surinaams recht opgericht d.d. 18 maart 2011 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51369 en thans gevestigd aan de Kernkampweg 13 te Paramaribo welk adres het enige rechtsgeldige adres is alwaar mededelingen, deurwaardersexploten en andere brieven afkomstig van consumenten en/of door hen ingeschakelde derden kunnen worden gedaan. Brieven en dergelijke kunnen in ontvangst genomen worden door iedere aldaar aanwezige werknemer, tenzij de wet anders heeft bepaald. In het geval dat de wet hiervoor een bijzonder persoon aanwijst kan er dagelijks tussen 8:00 en 16:00 een afspraak gemaakt worden op het telefoonnummer: +597 493-497 Surgoed algemeen: website: www.surgoed.com en e-mail: [email protected] . De e-mails van de makelaars worden gevolgd door hun naam en daarna de extensie ‘@surgoed.com’. Alleen deze e-mail vorm wordt erkend als te zijn een rechtsgeldige e-mail afkomstig van Surgoed Makelaardij NV
 • Taxateur: een door de Kantonrechter beëdigde taxateur. Een makelaar kan gelijktijdig makelaar en beëdigd taxateur zijn. Taxaties kunnen worden verricht in de valuta, zoals vermeld in de door het MI GLIS gehanteerde de waardeklapper 2011.
 • Woning: een tot bewoning bestemde onroerende zaak/goed

ARTIKEL 3A – ALGEMEEN EN DEFINITIEF AANBOD

 1. Het algemene aanbod van de makelaar en/of Surgoed Makelaardij aan de consument (verkoper) bevat een duidelijke omschrijving van de dienstverlening die de consument (verkoper) in kwestie mag verwachten. Het algemene aanbod bevat tevens het honorarium voor de dienstverlening en de overige condities waaronder de dienstverlening wordt verricht.
 2. Na kennisneming van het algemene aanbod door de consument (verkoper), biedt de makelaar de consument de gelegenheid daarover met hem in onderhandeling te treden om tot een definitief aanbod te komen.
 3. De makelaar draagt er zorg voor dat het uiteindelijke definitief aanbod schriftelijk of elektronisch in een opdrachtformulier of bemiddelingsovereenkomst wordt vastgelegd, waarin naar de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden wordt verwezen.
 4. Het definitief aanbod dan wel het algemene aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden en hiervoor zal door de consument (verkoper) getekend worden voor ontvangst en kennisname. Deze algemene voorwaarden kunnen tevens gedownload worden op https://www.surgoed.com en liggen altijd ten kantore aan de Kernkampweg 13 te Paramaribo voor belanghebbenden ter inzage. Deze algemene voorwaarden zijn ook te verkrijgen bij de Kamer van Koophandel en de Griffie van het Kantongerecht .
 5. Bij het ontbreken van een door de consument ondertekende schriftelijke of van de consument afkomstige elektronische opdracht heeft de makelaar geen recht op betaling van honorarium of onkosten, tenzij de makelaar het bestaan van de opdracht bij betwisting alsnog kan bewijzen. Dit bewijs is reeds geleverd indien de consument per email of fax de opdracht tot dienstverlening heeft gegeven dan wel in een email melding maakt van het bestaan van een overeenkomst tot dienstverlening dan wel mededelingen hieromtrent doet en/of eerdere mededelingen hieromtrent heeft gedaan.
 6. Indien door de makelaar opgegeven maat of grootte of de verdere omschrijving van het aangeboden onroerend goed niet juist of niet volledig blijkt te zijn, zal geen van de belanghebbende partijen hoegenaamd ook daaraan enig recht kunnen ontlenen. Alle door Surgoed Makelaardij op haar website of in haar onroerend goed magazine of in enig ander mediamiddel verstrekte informatie is geheel vrijblijvend. Ten aanzien van de juistheid van deze informatie kan door Surgoed Makelaardij NV of de bij haar aangesloten makelaars geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht door wie dan ook worden ontleend.
 7. De onderzoek- en informatieplicht van de makelaar heft de eigen onderzoekplicht van de consument niet op voor zover deze informatie uit openbare registers of elders ook door de betreffende consument is te verkrijgen.

ARTIKEL 3B – DE KOOPOPTIE

 1. Een koopoptie is een bijzondere overeenkomst tussen de consumentopdrachtgever van een onroerend goed en de consumentafnemer, waarbij Surgoed optreedt als middellijk vertegenwoordiger van de consumentopdrachtgever dat wil zeggen op eigen naam, maar voor rekening en risico van de vertegenwoordigde. Pas na betaling van het overeengekomen optiebedrag door de consument koper is Surgoed Makelaardij gehouden om binnen een redelijke termijn de naam van zijn lastgever bekend te maken en zal na bekendmaking van deze naam de makelaar en/of Surgoed Makelaardij slechts op rekening en risico en in naam van de vertegenwoordigde optreden.
 2. De koopoptie is een recht tot koop (optienemer) en een gelijktijdige plicht tot verkoop (optiegever) van een onroerend goed binnen een overeengekomen fatale termijn. Een koopoptie kan nimmer gelijkgesteld worden met een koop-overeenkomst.
 3. De verbintenissen die voortvloeien uit deze koopoptie zijn vervuld indien de consumentkoper wel, maar ook wanneer de consumentkoper geen gebruik maakt van zijn recht tot koop binnen de overeengekomen fatale termijn.
 4. Indien de consumentkoper of optienemer geen gebruik maakt van zijn optierecht binnen de fatale termijn zal de optiegever dan wel diens vertegenwoordiger Surgoed Makelaardij de opdracht dan wel het recht hebben om het reeds door deze consument betaalde te verbeuren dan wel om naar eigen inzichten het optierecht met een redelijke termijn te verlengen. Aan deze mogelijkheid tot verlenging kan de consument geen enkel recht ontlenen.
 5. Indien de consument of optienemer wel gebruik gemaakt heeft van het aan haar toegekend optierecht binnen de overeengekomen fatale termijn dan zal alleen in dat specifieke geval het reeds betaalde in mindering gebracht mogen worden op de eerder in de koopoptie overeengekomen koopsom. Vanaf het moment van betaling van deze koopsom is er sprake van een mondelinge koopovereenkomst tussen de kopende en de verkopende partij.
 6. Gedurende de periode van de optie heeft de optiegever niet het recht meer om rechtshandelingen te plegen met betrekking tot het onroerend goed waaruit verplichtingen jegens derden kunnen ontstaan (de optiegever mag dit onroerend goed binnen deze optieperiode niet verkopen of leveren of onderzetten aan een ander dan de optienemer, tenzij optienemer hiermee schriftelijk en tegen een redelijke vergoeding instemt).
 7. Surgoed Makelaardij vrijwaart zich van alle mogelijke schade en/of overige aanspraken welke mochten voortvloeien uit door derden gelegde (conservatoire) beslagen alsook elk handelen van haar opdrachtgever, principaal of vertegenwoordigde, gedurende de optieperiode. Surgoed Makelaardij is niet aansprakelijk voor de (rechts)handelingen die voormelde opdrachtgever in strijd met de gemaakte afspraken verricht of heeft doen verrichten.

ARTIKEL 4 – TOTSTANDKOMING VAN DE OPDRACHT

De opdracht komt tot stand door aanvaarding van het algemeen of het definitief aanbod door de consument.

ARTIKEL 5 – DUUR VAN DE OPDRACHT

Tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen loopt de opdracht in beginsel voor onbepaalde tijd.

ARTIKEL 6 – EINDE VAN DE OPDRACHT

 1. De opdracht eindigt door:
  1. vervulling van de opdracht door de makelaar, tenzij er sprake is van een contract of overeenkomst dat naar zijn aard een doorlopend karakter heeft;
  2. schriftelijke intrekking of anderszins van de opdracht door de consument uiterlijk 2 weken voor de afloop van de overeengekomen periode van bemiddeling ingebreke waarvan de opdracht stilzwijgend wordt verlengd met eenzelfde periode. Deze intrekking dient per aangetekend schrijven of deurwaardersexploot te geschieden in gebreke waarvan de opdracht nog zal voortduren. Indien de intrekking per email geschiedt dan zal de intrekking pas van kracht zijn wanneer deze email door de betreffende makelaar schriftelijk wordt bevestigd. Berichten verstuurd via de sociale media (facebook/twitter etc) en/of telefoonsms en/of whatsapp vallen hier niet onder;
  3. teruggaaf van de opdracht door de makelaar vanwege gewichtige redenen;
  4. ontbinding met wederzijds goedvinden;
  5. overlijden van de consument;
  6. een uitvoerbaar bij voorraad verklaard gerechtelijk vonnis;
  7. vrijwillige restitutie van het bedrag van de koopoptie door Surgoed Makelaardij NV aan de consumentopdrachtgever zoals omschreven in artikel 3B om welke reden dan ook
  1. De makelaar heeft zijn opdracht vervuld, zodra de overeengekomen prestatie is geleverd of – in geval van bemiddeling door de makelaar – de beoogde overeenkomst tussen de betreffende partijen als gevolg van door hem verleende diensten tot stand is gekomen. Bij koop van een woning of perceel door een consument is pas sprake van een overeenkomst als de koop is vastgelegd in een aparte (mondelinge) koopovereenkomst en/of de door beide partijen ondertekende koopoptie conform de afspraken binnen de overeengekomen fatale termijn is uitgevoerd. Het vervuld zijn doet niet af aan de voor de makelaar uit die opdracht voortvloeiende verplichting om de consument bij de afwikkeling verder te begeleiden.
  2. Bij overeenkomsten waarvan de definitieve totstandkoming of verplichting tot uitvoering krachtens een tot de overeenkomst behorend beding, afhankelijk is van een opschortende of ontbindende voorwaarde, is ook het vervuld zijn van de opdracht daarvan afhankelijk.
 2. Een opdracht kan te allen tijde en zonder dat een opzegtermijn in acht behoeft te worden genomen worden ingetrokken indien tussen partijen geen opzegtermijn is overeengekomen. De makelaar heeft terzake altijd recht op vergoeding van reeds gemaakte kosten zoals bedoeld in artikel 18 en, indien en voor zover bij het verstrekken van de opdracht overeengekomen, op een minimaal percentage van 2%. Het intrekken van een opdracht dient altijd bij deurwaardersexploot of elektronisch (e-mail) met ontvangstbevestiging te geschieden.
 3. De makelaar kan de opdracht teruggeven op grond van gewichtige redenen. Als gewichtige reden wordt in ieder geval beschouwd: de in artikel 9 lid 2 en artikel 14 lid 1 beschreven situatie dan wel een ernstige verstoring van de vertrouwensrelatie tussen de makelaar en de consument. De teruggaaf door de makelaar dient aangetekend, bij deurwaardersexploot schriftelijk of elektronisch met ontvangstbevestiging te geschieden.
 4. Een opdracht kan ieder moment worden ontbonden wanneer aan de kant van de wederpartij sprake is van een ernstige tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen. De verklaring tot ontbinding dient schriftelijk bij deurwaardersexploot of elektronisch met ontvangstbevestiging te geschieden.
 5. Als datum voor beëindiging van de opdracht geldt de datum waarop de makelaar, respectievelijk de consument de (schriftelijke of elektronische) mededeling inzake de intrekking, teruggaaf, ontbinding of overlijden ontvangt of de in die mededeling genoemde latere datum.

ARTIKEL 7 – OMZETBELASTING, OPEISBAARHEID

 1. Het overeengekomen honorarium en de bijkomende kosten zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, exclusief wettelijk verschuldigde omzetbelasting (OB).
 2. Tenzij anders overeengekomen zijn alle vorderingen wegens verschuldigd honorarium, courtage of kosten direct opeisbaar zodra de koop- of huurovereenkomst tot stand is gekomen en/of de opdracht is uitgevoerd, dan wel deze om andere redenen eindigt. Eén en ander onverminderd het bepaalde in artikel 14 lid 2. Een nadere aanmaning of ingebrekestelling is voor de opeisbaarheid van de verschuldigde bedragen niet nodig.

ARTIKEL 8 – ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE MAKELAAR

 1. De makelaar voert de door hem aanvaarde opdracht te goeder trouw en naar beste weten en kunnen uit met inachtneming van de redelijke belangen van de consument. Tenzij anders overeengekomen mag de makelaar de werkzaamheden nodig voor het uitvoeren van de opdracht door anderen, onder zijn verantwoording, laten uitvoeren.
 2. De makelaar houdt zich bij het aangaan van de overeenkomst aan de Wet Identificatieplicht Dienstverleners (WID) en de Wet Meldplicht Ongebruikelijke Transacties(MOT). De consument verklaart bekend te zijn met de inhoud van deze regelgeving en zich te onthouden van handelingen die onder deze regelgeving verboden zijn en mee te werken aan handelingen die onder deze regelgeving geboden zijn, waaronder doch niet uitsluitend het verstrekken van alle wettelijk benodigde gegevens, zoals een kopie paspoort, bankgegevens en de relevante burgerlijke (register) gegevens.
 3. De makelaar houdt de consument regelmatig op de hoogte van de vorderingen bij voorkeur telefonisch.

ARTIKEL 9 – ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT

 1. De consument verschaft de makelaar naar beste weten en kunnen die informatie die de makelaar nodig heeft voor de uitvoering van de opdracht. De consument werkt mee aan de vervulling van diens wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld de identificatie van de koper) welke deze heeft in het kader van de Wet Identificatieplicht Dienstverleners of enig andere van toepassing zijnde Surinaamse Wet.
 2. Het is de consument niet toegestaan buiten de makelaar om (verkoop)activiteiten te ontplooien, die de makelaar bij het vervullen van zijn opdracht kunnen belemmeren of zijn activiteiten doorkruisen. Er is altijd sprake van exclusiviteit, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

ARTIKEL 10 – BETALING

 1. De consumentverkoper betaalt de makelaar voor de dienstverlening conform de gemaakte afspraken. Op aanvraag stuurt Surgoed Makelaardij een factuur.
 2. De makelaar zal de courtage/commissie in rekening brengen en deze eventueel uit de (ver)koopsom -al dan niet via de notaris – mogen inhouden nadat de verkoop is afgewikkeld. Indien Surgoed Makelaardij nog koopoptie gelden onder haar beheer heeft, zal de courtage/commissie daarmee verrekend worden. Dit naar keuze van Surgoed Makelaardij.
 3. Indien de verschuldigde commissie om welke reden dan ook niet ingehouden kan of mag worden en de consument niet binnen de in de factuur gestelde termijn betaalt, stuurt de makelaar hem een betalingsherinnering waarin de consument de gelegenheid wordt geboden alsnog binnen 2 weken na ontvangst van de herinnering te betalen.
 4. Indien de consument ook aan de in lid 3 genoemde betalingsherinnering geen gevolg geeft, is hij in verzuim en is de makelaar gerechtigd de wettelijke rente @ 6% per jaar in meerdering te brengen.
 5. De makelaar is na verloop van de in lid 3 genoemde termijn van twee weken bevoegd om zonder nadere ingebrekestelling over te gaan tot invordering van het hem verschuldigde bedrag en bewarende rechtsmaatregelen te nemen. De daaraan in redelijkheid verbonden (buiten)gerechtelijke kosten zijn voor rekening van de consument, tenzij de rechter anders beslist. Vooralsnog zullen de buitengerechtelijke incassokosten op 15% van het verschuldigde bedrag worden gesteld met een minimum van 1.500,- Euro’s en worden tevens in rekening gebracht indien lid 4 van toepassing is.
 6. In geval een opdracht wordt verstrekt door méér dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van al het verschuldigde uit welke hoofde dan ook.

ARTIKEL 11A – UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID

In de navolgende gevallen zal de aansprakelijkheid van Surgoed Makelaardij geheel uitgesloten worden:

 1. In gevallen waarbij enige onjuiste mededeling omtrent de namen van de in dienst zijnde makelaars is gedaan op de website of in een reclamebrochure of andere gelijksoortige reclame uiting dan wel een bepaalde makelaar niet meer in dienst is van Surgoed Makelaardij, terwijl diens naam nog voorkomt op de website of in haar brochures. In de kijkvitrine op het hoofdkantoor van Surgoed Makelaardij hangt altijd het correcte en publiekelijk waarneembare en up to date overzicht van alle aangesloten makelaars.
 2. In alle gevallen waarbij makelaars die niet meer in dienst zijn van Surgoed Makelaardij zich toch nog namens Surgoed Makelaardij nadien hebben verbonden of trachten te verbinden en/of hun dienstverlening aanbieden.
 3. In het geval dat de consument(koper) gebruik maakt, wil maken of af is gekomen op een reclame uiting ouder dan 2 maanden ten opzichte van het moment waarop diens belangstelling aan Surgoed Makelaardij wordt kenbaar gemaakt. Alle schriftelijke aanbiedingen en/of reclame uitingen vervallen automatisch 2 maanden na plaatsing en Surgoed Makelaardij behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze (prijs)aanbiedingen tegen alsdan door haar te bepalen voorwaarden te wijzigen. Aan een aanbieding die ondanks deze verlopen geldigheidsduur toch nog in een brochure of op de website voorkomt, kan de consument of wie dan ook geen enkel recht ontlenen.
 4. In alle gevallen waarbij overeenkomsten, die voortkomen uit het bepaalde in onder andere artikel 3, 3a en 4 en/of een nadere partijafspraak niet mede zijn ondertekend door een directielid of bijzonder gevolmachtigde. In elke overeenkomst die wordt gesloten tussen een consumentkoper en/of opdrachtgever en Surgoed Makelaardij staat duidelijk aangegeven dat deze overeenkomst pas rechtsgeldig tot stand is gekomen indien een directielid of bijzonder gevolmachtigde deze mede heeft ondertekend. Overeenkomsten die ten kantore van Surgoed Makelaardij worden gesloten in opdracht van een derde partij en welke overeenkomsten alleen deze betrokken derde partijen binden, vallen hier niet onder.
 5. In alle gevallen waarbij het innen van huurgelden/koopsom/koopoptie aanbetaling en/of verschuldigde onkosten of courtage/commissie is gedaan door een individuele makelaar zonder de uitdrukkelijke of schriftelijke toestemming van een directielid of bijzonder gevolmachtigde. Betalingen nog door consumentkopers/verkopers te verrichten kunnen uitsluitend per verzilverbare cheque op naam van Surgoed Makelaardij of een door Surgoed Makelaardij aangewezen persoon, middels storting op de in de overeenkomst of website genoemde bankrekeningen van Surgoed Makelaardij en/of contant gedaan worden op het hoofdkantoor van Surgoed Makelaardij, waarbij in het laatste geval een Surgoed kwitantie als bewijs van betaling overlegd zal worden. Elke andere wijze van betaling wordt door Surgoed Makelaardij niet erkend als te zijn een betaling in het kader van de overeengekomen dienstverlening en Surgoed Makelaardij draagt hiervoor nimmer enige aansprakelijkheid hoegenaamd ook, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk deze andere betalingwijze is overeengekomen.

ARTIKEL 11 B – BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID

 1. Surgoed Makelaardij is slechts in het geval van een toerekenbare tekortkoming, grove schuld, opzet of verwijtbare roekeloosheid tegenover de consument aansprakelijk voor de redelijke schade voor zover de wet dat bepaalt en de aansprakelijkheid voor deze redelijke schade niet uitgesloten kan worden middels overeenkomst of algemene voorwaarden. De hoogte van deze schade zal nimmer hoger zijn dan 70.000,- Surinaamse dollars.
 2. In alle overige gevallen alsook bij de aanvaarding van alle opdrachten van overeenkomsten tot dienstverlening geschiedt dit slechts onder de uitdrukkelijke bepaling dat Surgoed Makelaardij voor het tenietgaan, beschadiging of schade veroorzaakt door het handelen of nalaten van het personeel of de aangesloten makelaars of welke schade dan ook, in geen enkel opzicht aansprakelijk zal zijn, behalve voor zover blijkt van een ernstige tekortkoming van de bestuurder(s) persoonlijk, en dat de consument Surgoed Makelaardij nadrukkelijk vrijwaart tegen alle schade en aansprakelijkheid jegens derden.

Deel 2. BEMIDDELING

ARTIKEL 12 – OPDRACHT TOT BEMIDDELING, DEELDIENSTEN

De kern van een opdracht tot bemiddeling betreft het geven van advies en het voeren van onder-handelingen. De opdracht tot bemiddeling kan uitgebreid worden met onder meer de volgende diensten:

 1. bespreking van en advies omtrent de mogelijkheden om tot de beoogde overeenkomst te komen;
 2. verzorging en begeleiding van bezichtigingen;
 3. beoordeling van de waarde van de betreffende onroerende zaak;
 4. besteding van aandacht aan juridische, fiscale, bouwkundige en andere van belang zijnde aspecten;
 5. begeleiding bij de afwikkeling.
 6. Inschakelen van derden deskundigen, zoals een landmeter, een (juridisch) adviseur of een boedeldeskundige
  Voor de opdracht tot bemiddeling geldt dat de makelaar tijdens of direct voorafgaand aan de opdracht, de onroerende zaak minimaal eenmaal bezichtigd moet hebben.
  In plaats van een opdracht tot bemiddeling kan ook apart een andere dienstverlenings-opdracht verstrekt worden. Onder aan de consument te verlenen deeldiensten kan verder onder meer worden verstaan:

  1. opstellen van een koopovereenkomst zonder dat sprake is van bemiddeling;
  2. opstellen van een huurovereenkomst zonder dat sprake is van bemiddeling;
  3. het invoeren van gegevens omtrent een onroerende zaak in elektronische systemen, waaronder die via internet;
  4. het opstellen en laten plaatsen van advertenties;
  5. onderzoek (doen) verrichten naar de status van een onroerende zaak;
  6. het uitvoeren van een ‘zoekopdracht’ voor een onroerende zaak;
  7. het verzorgen van een aanvraag tot bedrijf- of bouwvergunning
  8. het doen vervaardigen van een google maps aanduiding m.b.t. een in Suriname gelegen onroerend goed
  9. het doen vervaardigen van een onroerend goed historie c.q. archiefonderzoek
  10. Het nemen van een uitgebreide MIGlis-inzage

Op deeldiensten zijn deze voorwaarden van toepassing voor zover de aard van die bepalingen zich daar niet tegen verzet. Een deeldiensten tarievenlijst ligt ten kantore ter inzage.

ARTIKEL 13 – VERPLICHTINGEN VAN DE MAKELAAR

 1. Het is de makelaar niet toegestaan meer dan één bemiddelingsopdracht te aanvaarden met betrekking tot één en dezelfde onroerende zaak. Indien hij eerder een bemiddelingsopdracht heeft ontvangen betreffende een bepaalde onroerende zaak, kan hij een nieuwe opdracht pas aannemen, nadat de eerste opdracht aantoonbaar is beëindigd.
 2. De consument wiens bemiddelingsopdracht op grond van het in het vorige lid bepaalde wordt beëindigd is de makelaar geen enkele vergoeding, hoe ook genaamd, verschuldigd met uitzondering van eventuele kosten zoals genoemd in artikel 18 die de makelaar reeds in opdracht van de consument heeft gemaakt.
 3. De makelaar is niet gerechtigd tot het sluiten van overeenkomsten namens de consument, tenzij deze hiertoe zijn schriftelijke toestemming in een bemiddelings-overeenkomst en/of op andere rechtsgeldige wijze diens medewerking en/of volmacht heeft gegeven.
 4. De makelaar houdt zich bij het uitvoeren van de opdracht aan de Wet Identificatieplicht Dienstverleners (WID) en de Wet Meldplicht Ongebruikelijke Transacties (MOT). De consument verklaart bekend te zijn met de inhoud van deze regelgeving en zich te onthouden van handelingen die onder deze regelgeving verboden zijn en mee te werken aan handelingen die onder deze regelgeving geboden zijn, waaronder doch niet uitsluitend het verstrekken van alle wettelijk benodigde gegevens, zoals een kopie paspoort, bankgegevens en de relevante burgerlijke (register) gegevens.

ARTIKEL 14 – VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT

 1. Het is de consument, behoudens andersluidende afspraken, niet toegestaan buiten de schriftelijke toestemming van de makelaar om overeenkomsten tot stand te brengen, onderhandelingen te voeren, gebruik te maken van soortgelijke diensten van anderen en/of activiteiten te ontplooien, die de makelaar bij het vervullen van zijn bemiddelingsopdracht kunnen belemmeren of zijn activiteiten doorkruisen.
 2. De consument werkt mee aan de vervulling door de makelaar van diens wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld de identificatie van de opdrachtgever) welke deze heeft in het kader van de Wet Identificatieplicht Dienstverleners of enig andere van toepassing zijnde Surinaamse Wet.

ARTIKEL 15 – COURTAGE/COMMISSIE

 1. De consument is de makelaar courtage verschuldigd indien tijdens de looptijd van de bemiddelingsopdracht een overeenkomst met betrekking tot een onroerende zaak tot stand komt. Dit geldt ook indien de overeenkomst in deze periode niet het gevolg is van door de makelaar verleende diensten. Onder de totstandkoming van een overeenkomst wordt tevens verstaan het door consumentopdrachtgever meewerken aan een handeling als gevolg waarvan de onroerende zaak geheel of gedeeltelijk wordt verkocht, verhuurd of toebedeeld aan de opdrachtgever en/of een derde en in verband daarmee de uitvoering van de opdracht c.q. levering geen verdere voortgang meer kan vinden.
 2. Tenzij anders overeengekomen is courtage ter zake van bemiddeling bij koop of verkoop van een onroerende zaak eerst opeisbaar ten tijde van de totstandkoming van een schriftelijke of mondelinge koopovereenkomst met betrekking tot de onroerende zaak zonder dat de consument over de periode tussen de verschuldigdheid van de courtage en de opeisbaarheid daarvan rente is verschuldigd aan de makelaar. Wanneer vast staat dat een tot stand gekomen overeenkomst om welke reden dan ook niet leidt tot een juridische levering van een onroerende zaak bij de notaris en de makelaar recht had op een courtage, is de courtage vanaf dat moment opeisbaar.
 3. Na beëindiging van de bemiddelingsopdracht als bedoeld in artikel 6 lid 1 sub b t/m e is de consument geen courtage verschuldigd indien er een overeenkomst met betrekking tot een onroerende zaak tot stand komt, tenzij:
  − de consument heeft gehandeld in strijd met het bepaalde in artikel 9 en 14;
  − de makelaar genoegzaam bewijs levert dat de totstandkoming van de overeenkomst met betrekking tot de onroerende zaak het gevolg is van dienstverlening van de makelaar aan de consument tijdens de looptijd van de opdracht.
 4. Bij overeenkomsten, waarvan de definitieve totstandkoming of de verplichting tot uitvoering, krachtens een tot de overeenkomst behorend beding, afhankelijk is van een opschortende of ontbindende voorwaarde, is ook het recht op courtage daarvan afhankelijk, tenzij een van partijen of beide de betreffende voorwaarde niet overeenkomstig de strekking hanteren.
 5. Wanneer een courtageverplichting overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dit artikel ontstaat, heeft de makelaar recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de courtage. Bij de bepaling hiervan wordt rekening gehouden met reeds door de makelaar verrichte werkzaamheden en gemaakte onkosten, het voordeel dat de consument daarvan heeft en de grond waarop de overeenkomst is beëindigd.
 6. Wanneer een tot stand gekomen overeenkomst niet tot uitvoering komt, behoudt de makelaar recht op volledige courtage, tenzij de consument aannemelijk maakt dat de niet-uitvoering het gevolg is van toerekenbaar tekortschieten (wanprestatie) van de makelaar.

ARTIKEL 16 – BEREKENING COURTAGE KOOP EN VERKOOP

 1. De courtage wordt berekend op grondslag van wat partijen hierover nader overeen-gekomen zijn. Zowel overeenkomsten met de clausule kosten koper, vrij op naam of kosten verkoper zijn mogelijk als overeenkomsten waarbij rechtspersoonlijkheden middels bestuurswijzigingen en/of aandelenoverdrachten worden overgenomen. Voor zover partijen geen grondslag voor de berekening van de courtage zijn overeengekomen, gelden de navolgende leden van dit artikel:
 2. De courtage wordt berekend over de (ver)koopsom van de onroerende zaak. Er geldt standaard een courtage van 5% over de bruto verkoopprijs met een minimum van euro 2.500,-, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
 3. Onder de koopsom wordt verstaan het bedrag dat de koper aan verkoper verschuldigd is, exclusief de kosten en rechten die op de overdracht vallen, zoals overdrachtsbelasting, notariële kosten en zegelrechten.
 4. Indien over de koopsom OB verschuldigd is, dan wel deze in de koopsom is inbegrepen, dan wordt de courtage mede berekend over het bedrag inclusief genoemde belasting.
 5. Bij in aanbouw zijnde of nog te bouwen onroerende zaken wordt de courtage berekend over de koop- en aanneemsom tezamen, dan wel over de verwachte, uit de overeenkomst blijkende, bouwsom met inbegrip van de OB.
 6. Bij koop en verkoop van een recht van Grondhuur of Erfpacht, dan wel van een opstal op domeingrond wordt de courtage berekend over het bedrag dat de koper en verkoper als zodanig overeenkomen.
 7. Bij koop en verkoop van aandelen in onverdeelde eigendommen wordt de courtage berekend over de koopsom van het betreffende aandeel, zonder aftrek van het aandeel in een eventuele hypothecaire lening.
 8. Gelijkgesteld met koop- en verkoopovereenkomsten worden voor de courtage-berekening:
  A. ruilkoop; B. huurkoop; C. koop en verkoop op afbetaling; D. Koop en verkoop die niet zonder meer de verplichting tot levering bevat (economische eigendomsoverdracht) dan wel een uitgestelde levering; E. Het vestigen van het recht van erfpacht of opstal.
 9. Indien er roerende zaken in materiële zin en/of vermogensrechten (bijvoorbeeld goodwill) worden gekocht of verkocht, en/of er tevens schadevergoedingen, inschrijvingen, bijdragen en dergelijke aanspraken door partijen jegens elkaar worden overeengekomen, wordt de courtage mede in rekening gebracht over de koopsom van deze goederen en deze rechten.

ARTIKEL 17 – BEREKENING COURTAGE HUUR EN VERHUUR

 1. De courtage wordt berekend op grondslag van wat partijen hierover overeengekomen zijn. Voor zover partijen geen grondslag voor de berekening van de courtage zijn overeengekomen, gelden de navolgende leden van dit artikel.
 2. Bij huur- en verhuurovereenkomsten met betrekking tot onroerende zaken wordt de courtage berekend over de huursom, met inachtneming van de overige hieronder vermelde bepalingen.
 3. Onder de huursom wordt verstaan het bedrag dat de huurder en verhuurder overeenkomen als vergoeding voor het enkel genot van de onroerende zaken voor het eerste huurjaar.
 4. De courtage wordt berekend over de huursom + OB, indien dit van toepassing is.
 5. Indien krachtens de overeenkomst in enig volgend jaar aan huur een ander bedrag verschuldigd zal zijn dan in het eerste huurjaar en dit bedrag bij het tot stand komen van de overeenkomst reeds bekend is, terwijl dit kennelijk een andere strekking heeft dan het in gelijke tred houden van de huur met de waardeontwikkeling van de euro, wordt voor de berekening van de courtage in aanmerking genomen het totaal van die bedragen, gedeeld door het aantal jaren waarop zij betrekking hebben.
 6. Een gedeelte van een huurjaar wordt als geheel huurjaar gerekend.
 7. Gelijkgesteld aan huur- en verhuurovereenkomsten worden voor de courtageberekening:
  − pachtovereenkomsten; − huur-ruilovereenkomsten;
  − overeenkomsten tot ingebruikgeving; − overeenkomsten betreffende een zakelijk recht van gebruik en bewoning; − andere vergelijkbare overeenkomsten, zoals financiële of operationele lease.
 8. Indien er roerende zaken in materiële zin en/of vermogensrechten (bijvoorbeeld goodwill) mede worden gehuurd of verhuurd, wordt onder de huursom mede begrepen de voor deze goederen overeengekomen huurprijs. Worden de goederen mede gekocht of worden verkocht, en/of worden er tevens schadevergoedingen, inschrijvingen, bijdragen en dergelijke aanspraken door partijen jegens elkaar overeengekomen, dan wordt de courtage mede in rekening gebracht over de koopsom van deze goederen en deze rechten.
 9. Surgoed Makelaardij bemiddelt alleen bij het tot stand komen van een huurovereenkomst, maar wordt door de consument gevrijwaard voor alle huurconflicten hoe dan ook ontstaan tussen huurder en verhuurder. Surgoed Makelaardij zal nimmer huurgelden incasseren en/of deze verrekenen.

ARTIKEL 18 – KOSTEN

 1. Tenzij anders overeengekomen vergoedt de consument bij een bemiddelingsopdracht de kosten die de makelaar ten behoeve van de consument maakt. Ten aanzien van het maken van deze kosten en de omvang ervan dient de makelaar tevoren met de consument overleg te plegen en afspraken daaromtrent schriftelijk of elektronisch vast te leggen. Een en ander geldt eveneens als de opdracht wordt opgeschort of eindigt door intrekking of anderszins.
 2. De consument is ter zake van een intrekking door de makelaar nimmer schade-plichtig. De makelaar heeft terzake wel recht op vergoeding van reeds gemaakte (on)kosten zoals in het vorige lid bedoeld en deze kosten worden gesteld op een minimum percentage van 2%.

Deel 3. TAXATIE

ARTIKEL 19 – TAXATIE EN WAARDEBEPALING

 1. Taxatie van een onroerende zaak is het geven van een waardeoordeel daarover aan de consument op grond van aard, stand en ligging en de staat waarin de onroerende zaak zich bevindt en het verstrekken van een eenvoudig rapport hierover. Tenzij anders is afgesproken geschiedt de taxatie altijd onder de eindverantwoordelijkheid van een beëdigd taxateur/makelaar. Een taxatie dient door de beëdigd taxateur/makelaar in persoon te worden verricht.
 2. Het taxatierapport dient te omvatten: de naam van de consument, het doel van de taxatie, een korte zakelijke omschrijving van het getaxeerde, de kadastrale gegevens, overige van belang zijnde en gebruikelijke registergegevens, een oordeel over de waarde onder vermelding van de soort daarvan, bijzondere omstandigheden waarmee rekening is gehouden, de datum waarop de taxatie is verricht en de naam en de gegevens van de taxateur. Het taxatierapport is geen bouwkundig rapport.
 3. Tenzij anders overeengekomen wordt het rapport aan de consument uitgebracht, die stilzwijgend haar goedkeuring voor deze waarde geeft indien deze geen bezwaar tegen de getaxeerde waarde kenbaar maakt en/of een hertaxatie wenst binnen 7 dagen nadat de consument bekend is geraakt met de inhoud van dit rapport.
 4. De makelaar/taxateur stelt het rapport nimmer ter beschikking van derden, tenzij hij daartoe toestemming heeft verkregen van de consument . Onder deze derden zijn niet begrepen de door partijen aangewezen notaris en de Glisbewaarder. Laatstgenoemde dient in Suriname eerst goedkeuring te geven voor de door de taxateur vastgestelde waarde.
 5. De taxateur/makelaar aanvaardt alleen ten opzichte van de consument(koper) verantwoordelijkheid voor de inhoud van het rapport, dus niet jegens derden.
 6. Tenzij anders overeengekomen is de consument bij opdracht voor taxatie het overeengekomen honorarium verschuldigd zodra het rapport is afgeleverd. Voor aanvang van de taxatie of waardebepaling dient een nog nader tussen partijen overeen te komen aanbetaling te zijn verricht. Na de finale betaling geldt het rapport tussen partijen als een bindend rapport welk rapport indien goedgekeurd door de Glisbewaarder ten behoeve van de overdracht gebruikt kan worden.
 7. Indien de consument de opdracht tot taxatie intrekt voordat deze is uitgevoerd, is de consument voor de reeds verrichte werkzaamheden een vergoeding verschuldigd. Indien over de hoogte van deze vergoeding geen verdere afspraken zijn gemaakt, dient deze naar redelijkheid en billijkheid te worden vastgesteld. De door de makelaar in het kader van de taxatieopdracht noodzakelijk gemaakte onkosten ter zake van reis en verblijf, leges en kadastraal onderzoek zullen in ieder geval door de consument worden vergoed.
 8. Bij taxatie ingevolge een aan meerdere taxateurs verstrekte opdracht wordt het tarief door iedere taxateur in rekening gebracht.
 9. Bij een opdracht aan meerdere taxateurs gezamenlijk, brengen deze gezamenlijk rapport uit. In dit rapport komen hun gezamenlijke bevindingen tot uitdrukking. Slagen de taxateurs er niet in tot gezamenlijke conclusies te komen, dan treden zij in overleg met de consument omtrent het uitbrengen van een rapport waarin hun uiteenlopende conclusies voorkomen.
 10. Het honorarium wordt berekend op grondslag van wat partijen hierover overeen-gekomen zijn. Indien het tarief afhankelijk is gesteld van de taxatiewaarde wordt onder taxatiewaarde verstaan:
  a. Bij taxatie van de waarde van een aandeel in een onroerende zaak: de getaxeerde waarde van de gehele onroerende zaak;
  b. Bij taxatie van de waarde van opstallen op Erfpachtgrond of het recht van Grondhuur (al dan niet met de rechten van de erfpachter/grondhuurder op de beterschap): het getaxeerde bedrag van de waardevermeerdering en/of de waarde van de beschikking. Indien noodzakelijk wordt eveneens het jaarlijks verschuldigd canon/grondhuur vermeld.
  d. Indien de opdracht betrekking heeft op meer dan één soort waarde, of indien het voor het geven van het gevraagde waardeoordeel noodzakelijk is tevens andere soorten waarden te beoordelen en deze oordelen in het rapport vermeld dienen te worden: De waarde waarvan de overeengekomen bijbehorende tariefberekening de hoogste uitkomst geeft;
  e. Bij een taxatie ten behoeve van een geldlening onder hypothecair verband: de onderhandse verkoopwaarde, tenzij deze lager is dan de executiewaarde.
 11. Indien de goedgekeurde taxatiewaarde een vereiste is ten behoeve van de notariële levering verbindt de consument zijn medewerking te geven aan de levering op grond van deze goedkeurde waarde van de Glisbewaarder.
 12. De consument behoudt zich altijd het recht voor om voor eigen rekening en risico de vereiste taxatierapporten te doen vervaardigen hetgeen door de consument dan ook uitdrukkelijk aan de makelaar of notaris bekend gemaakt dient te worden.
 13. Surgoed Makelaardij is nimmer aansprakelijk voor de door de taxateur getaxeerde waarden die worden genoemd in de benodigde taxatierapporten.

Deel 4. AFWIJKING EN WIJZIGING

ARTIKEL 21 – AFWIJKING

Afwijkingen in bestaande overeenkomsten moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen de makelaar en de consument worden vastgelegd.

ARTIKEL 22 – WIJZIGING

Surgoed Makelaardij NV behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden naar eigen inzichten te wijzigen en kan daarbij in overleg treden met de diverse stakeholders in de makelaardijbranche doch is daartoe niet verplicht. In ieder geval zullen wijzigingen en/of aanvullingen van deze algemene voorwaarden door Surgoed Makelaardij voor de consument bindend zijn vanaf een maand na de deponering hiervan ter Griffie van het Kantongerecht in het Eerste kanton, na publicatie in het advertentieblad van de Staat Suriname en/of een lokaal dagblad of na de ter inzage legging hiervan aan de consument op het hoofdkantoor van Surgoed Makelaardij danwel onmiddellijk bij nadere overeenkomst tussen Surgoed Makelaardij en de consument.

ARTIKEL 23 – NIETIGHEID OF VERNIETIGBAARHEID

Mocht een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan heeft dit niet tot gevolg dat een andere bepaling daarvan (deels) nietig of vernietigbaar is. Als een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar mocht zijn, wordt zij vervangen door een geldige bepaling die het meest de strekking van de nietige of vernietigbare bepaling benadert.

ARTIKEL 24 SLOTBEPALINGEN

 1. Aan de informatie op de website van Surgoed Makelaardij NV en/of de informatie zoals getoond in het surgoed magazine of folder en/of brochures afkomstig van Surgoed Makelaardij NV kunnen geen rechten worden ontleend.
 2. Typefouten en prijswijzigingen voorbehouden.