Surgoed Makelaardij NV Kantoor Kernkampweg 13 Paramaribo Suriname - Compliance regelgeving

Compliance regelgeving

Compliance regelgeving in Suriname

>Compliance regelgeving - Compliance regelgeving in Suriname - Surgoed Makelaardij NV - Paramaribo, Suriname

Wat is de FATF?

De “Financial Action Task Force” (FATF) is een intergouvernementeel orgaan dat is opgericht in 1989 en zijn hoofdkantoor heeft in Parijs, Frankrijk.

De doelstellingen van de FATF zijn het vaststellen van normen en het bevorderen van effectieve implementatie van wettelijke, regelgevende en operationele maatregelen ter bestrijding van het witwassen van geld, terrorismefinanciering en andere gerelateerde bedreigingen van de integriteit van het internationale financiële stelsel. De FATF is daarom een ​​”beleidsvormend orgaan” dat werkt aan het genereren van de nodige wet- en regelgevende hervormingen op deze gebieden.

In de afgelopen jaren hebben de overheid en financiële regelgevers steeds meer regels opgelegd aan financiële instellingen. Op deze manier hopen ze de integriteit van het financiële systeem te bevorderen en nieuwe financiële schandalen te voorkomen. Er is bijvoorbeeld wetgeving over het voorkomen van fraude, voorwetenschap, witwassen en financiering van terrorisme.

Hoe zit het met Suriname?

Compliance staat nog steeds in de kinderschoenen in Suriname. Vooral in vergelijking met andere landen. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben bijvoorbeeld aan het begin van de vorige eeuw regelgeving voor de financiële sector ingevoerd. In Nederland en in Suriname begonnen mensen pas na 1990 aan ‘compliance’-wetgeving te werken.

Compliance heeft de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekregen. Mede door de inbedding van Europese richtlijnen in de nationale wetgeving is het aantal verplichtingen ook voor Suriname sterk toegenomen. Dat vergroot de behoefte aan compliance. Surgoed Makelaardij & Surgoed Bouw & Infra is één van de eerste kantoren die werkt volgens alle geldende richtlijnen in Suriname.

Landen die lid zijn van (een lid van) de FATF, maken hun eigen wetten. ‘Landsverordening Meldpunt Ongebruikelijke Transacties’ (MOT) en ‘Wet Identificatie Diensten’ (WID) zijn de compliance wetten van Suriname.

De Financial Investigation Unit (FIU) Suriname is een toezichthouder en controleert of makelaars de regels van deze wetten naleven. Deze FIU-wetten zijn sinds 2010 van kracht en zijn in 2016 verder aangescherpt.

FIU-wetgeving voor naleving is dynamische wetgeving; sanctielijsten worden aangepast. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat het voor makelaars verboden is om zaken te doen met mensen uit bepaalde landen. Een dergelijk verbod kan later worden ingetrokken wanneer de situatie verandert. Het is daarom belangrijk dat makelaars op de hoogte blijven van de nieuwste regels. Daarom werken we bij  Surgoed Makelaardij & Surgoed Bouw & Infra met een speciaal opgeleide en aangestelde ‘compliance officer’.

Surgoed Makelaardij & Surgoed Bouw & Infra is ook lid van de Nationale Werkgroep Nationale Risicobeoordeling (NRI). De NRI is een voorloper van de audit die de Wereldbank in het jaar 2022 zal uitvoeren op Suriname. De werkgroep bepaalt het huidige niveau van naleving en of er mogelijkheden zijn om dit in de toekomst beter te doen.

FIU kan onderzoek doen naar personen of bedrijven als daar een reden voor is. De FIU kan ook administratieve boetes opleggen wanneer een makelaar of andere dienstverleners zich niet aan de wetten houden. Als er sprake is van een misdrijf (bijvoorbeeld witwassen), wordt de zaak doorverwezen naar de officier van justitie.

Het is erg belangrijk voor een land als Suriname dat serviceproviders zich houden aan de internationale standaard (wetgeving). Op deze manier ontsnappen we aan het beeld dat Suriname een land is ‘waar alles mogelijk is’.

Welke informatie en wat wordt ermee gedaan?

Naast een kopie van een gelegaliseerde paspoort en een uittreksel uit het geboorteregister (beide kunnen via de gemeente worden gedaan) kan de klant om verdere bescheiden worden gevraagd zoals ‘bron van welvaartsverklaring’ invullen en ondertekenen. Deze verklaring gaat vergezeld van bijlagen, zoals een loonstrookje of een kopie van een rekeningafschrift, aan de makelaar.

Met deze informatie wordt in de meeste gevallen niets gedaan. Alleen wanneer er sprake lijkt te zijn van een ongebruikelijke transactie, wordt de naam van de klant doorgegeven aan de FIU. De FIU kan vervolgens zelf beslissen of ze verder willen onderzoeken.

Onze tussenpersonen bepalen niet zelf of een transactie ongebruikelijk is of niet. Dit gebeurt door onze speciaal opgeleide ‘compliance officer’, op basis van regels die hiervoor zijn opgesteld.

Samenvatting

De wetgever eist dat wij als makelaar onze klanten kennen en dat we hier onderzoek naar doen. Voorlopig is Surgoed Makelaardij & Surgoed Bouw & Infra een kantoor dat voldoet aan alle regels van deze wetgeving.

Wanneer u een huis via ons kantoor als klant wilt verkopen, kunt u erop vertrouwen dat we de klant goed begrijpen. Op die manier voorkom je ook mensen met slechte bedoelingen.

Voor mensen die een huis willen kopen, kan het een beetje moeilijk zijn om extra informatie te geven, maar iedereen moet bijdragen aan het bereiken van de doelen van de FATF. Op deze manier maken we Suriname en de wereld een betere en veiligere plek om in te leven.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over de FIU-wetgeving in Suriname dan kunt u terecht op de website van het FIU zelf www.fiusuriname.org, of door een email versturen naar [email protected]