De brandverzekering

De brandverzekering

Productvergelijking

Deze keer behandelt de lifestyle-krant van Surgoed House & Home in de Productvergelijking: de brandverzekering. De informatie kan u helpen om vast te stellen hoe de verzekering van uw huis het best geregeld kan worden.

Basisdekking of uitgebreidere dekking?

Bij de basisdekking is de woning tegen brand verzekerd, maar geen andere spullen die schade zouden kunnen oplopen. De inboedel valt dus niet als vanzelfsprekend onder de verzekering. De dekking geldt meestal bij schade door brand, explosie, bluswaterschade of blikseminslag. Maar het is ook mogelijk het huis te verzekeren tegen zaken als storm en rukwinden, bij inbraak en vandalisme, een aanrijding, plunderingen bij rellen of glasschade.

Polisvoorwaarden

Indien een verzekering wordt afgesloten, zijn er dus geldende basisvoorwaarden. Daarnaast zijn er voorwaarden per specifiek geval. Ook wordt in de polisvoorwaarden aangegeven wanneer u onder andere geen rechten meer aan de verzekering kunt ontlenen, wat niet onder de dekking van de verzekering valt en de duur van de verzekering. Wanneer u als verzekerde een verplichting naar de verzekeraar niet nakomt, komt u niet in aanmerking voor de uitbetaling.

In de polisvoorwaarden staat dus precies waar u aan toe bent. “Die polisvoorwaarden moet u altijd goed lezen”, zegt Van de L’Isle. “Al is het achteraf. Als u iets niet begrijpt, stel vragen zodat u exact weet wat wel of niet mag, wat wel of niet gedekt is en wat wel of niet uitgesloten is. En elke maatschappij biedt bepaalde extra voordelen in de vorm van kortingen, gratis dekkingen en ook huurdersbelang.”

Het is dus heel veel inlezen in de materie om een goede keus te kunnen maken. Via de websites van de verzekeraars Assuria, FATUM en Self Reliance kwamen we het volgende te weten:

Premie

De hoogte van de premie wordt bij alle drie verkeringsmaatschappijen vastgesteld door een aantal zaken onder de loep te nemen, zoals de waarde van het huis, de onderhoudstoestand van het huis, het constructiemateriaal (steen, hout of kunststofplaten) en de ‘belendingen’: naburige gebouwen, objecten of activiteiten die het risico op schade van het te verzekeren pand beïnvloeden. Wanneer naast het woonhuis brandgevaarlijke objecten staan, zoals een timmerwerkplaats, kan dat leiden tot een hogere premie voor de verzekering.

De premie is opgebouwd uit een aantal rubrieken. U bent dus in zekere mate in staat zelf de hoogte van de premie vast te stellen. “Als wij ervan uitgaan dat een huis een waarde heeft van SRD 100.000,- dan kunt u op een minimale premie rekenen van SRD 400,- per jaar voor de basisdekking. Men zegt ‘minimaal’, omdat er voor een stenen huis met die waarde minder premie wordt betaald dan voor een houten huis”, geeft de verzekeringsadviseur aan. “Wanneer u meer dekkingen neemt, stijgt de premie en komen er eventuele eigen risico’s bij kijken, maar u betaalt om gedekt te zijn.”

Bij meerjarige polissen kan de klant in aanmerking komen voor een korting bij de verzekeraar. Bij drie jaar kunt u een half jaar korting aan premie ontvangen. Bij vijf jaar kan dat een korting van één jaar zijn.

Bij een vergelijking van onderstaande verzekeraars blijkt dat er geen grote verschillen zijn. Een verschil in premie kan wel veroorzaakt worden door de specifieke omstandigheden van het pand.

De eerste stap voor het afsluiten van een brandverzekering, wordt het invullen van het aanvraagformulier. Dit formulier vindt u behalve bij de verzekeraar ook via de website van de verzekeringsmaatschappij naar keus. Daarin geeft u aan welke dekkingen u bij

 

uw verzekering wenst. Er wordt informatie ingewonnen in het aanvraagformulier om de hoogte van de verzekering en de premie vast te stellen. Dat is het bedrag dat u betaalt aan de verzekeringsmaatschappij als tegenprestatie voor het aanhouden van de verzekering. De brandverzekering is opgebouwd uit verschillende rubrieken. De

rubrieken geven aan wat onder de dekking valt. Naast de basisdekking waaronder zaken vallen als brand of blikseminslag, geven de aanvullende rubrieken de mogelijkheid voor extra dekkingen zoals storm en rukwinden of schade ten gevolge van een aanrijding

 

of glasschade. En zoals eerder aangegeven bestaat de mogelijkheid om ook uw inboedel te verzekeren. “Meestal vergeten mensen die met hun eigen inboedel in een huurpand zitten om die te verzekeren, omdat ze ervan uitgaan dat het meeverzekerd is met het huurhuis. Maar dit is niet het geval en zeker een aandachtspunt.” De inboedelverzekering

betekent dat ook schade aan uw eigendommen die in het huis zijn, gedekt is. Hiervoor wordt een lijst opgemaakt met de waarde van de eigendommen.

Uw inboedel is het zeker waard om meeverzekerd te worden. Standaard inboedel komt meestal al op een bedrag van SRD 30.000,-. Let erop dat u spullen als kleding, gordijnen en schoeisel niet vergeet”, haalt Van de L’Isle aan. Verder merkt hij het volgende op: “Het is aan te raden deze lijst om de drie tot vier jaar te evalueren, omdat spullen vernieuwd of juist weggedaan zijn.” Wanneer uw huis schade mocht oplopen, is het belangrijk om eerst contact op te nemen met de politie en de verzekeringsmaatschappij. U dient alsklant een claim in. Het is aan te raden ook zelf foto’s te maken, zodat u weet wat desituatie was na bijvoorbeeld een brand.

De verzekeraar bepaalt, na het onderzoek, de hoogte van het schadebedrag op basis van deherbouwwaarde. Dit zijn kosten die nodig zijnom uw woning op die manier te herstellen ofte herbouwen zoals deze was direct voor deschade. Meestal wordt de schade door een expert beoordeeld.

De schade-experts komen dat controleren en aan de hand van de taxatie volgt de uitkering. Iedere maatschappij heeft zijn schadeafdeling en ieder werkt op zijn eigen manier.

Er zijn klanten geweest die aangaven te weinig ontvangen te hebben voor hun geleden schade of vonden dat ze niet meer konden bouwen wat ze hebben verloren. Volgens de verzekeringsadviseur kan dit tot op zekere hoogte voorkomen worden. “Het is goed om van tijd tot tijd een verzekeringshertaxatie te laten plegen. Het liefst maximaal elke drie jaar”, luidt het advies van Van der L’Isle.

“Vooral als er iets is bijgebouwd of de status van het pand is veranderd omdat het in waarde is gestegen.” Maar belangrijk is het om vast te stellen dat er wordt uitgekeerd wat de werkelijk geleden schade is. Bijvoorbeeld: als er nog muren rechtop staan, worden die muren niet meegerekend in de uitkering. De verzekeraar merkt op dat het vaak voorkomt dat mensen niet veel willen betalen aan verzekeringspremie. Maar, zegt hij: “Een ongeluk schuilt in een klein hoekje. Als u uw bezittingen waardeert, betaalt u het liever wel, al is het via een betalingsregeling.”

ADD IMAGES

Lees meer berichten uit de categorie Productvergelijking.

juli 11, 2018
ADVERTENTIE

E-mailadres:

Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord.