blank

De testamentair-executeur

De testamentair-executeur

De taken van een executeur-testamentair

De testamentair-executeur

De meeste mensen die een testament hebben opgesteld, wijzen daarin een executeur-testamentair aan. Een executeur-testamentair is verantwoordelijk voor de afwikkeling van de erfenis. Welke taken de executeur heeft, kunt u zelf in uw testament aangeven. Zo kunt u een executeur aanwijzen die de afwikkeling van de nalatenschap op zich neemt, zoals het opzeggen van bankrekeningen, het inlichten van de erfgenamen en het inventariseren van de nalatenschap.

blank

De taken van een executeur-testamentair

Een belangrijk aspect bij het benoemen van een executeur zijn de kosten. Als er een testament is, zijn die geraamd op een vergoeding van 1 procent van de waarde van het nagelaten vermogen. Omdat deze beloning vaak niet in verhouding staat tot de inspanningen staat er dan dat de executeur een redelijk uurtarief in rekening mag brengen.

De taken van een executeur-testamentair zijn:

 • het beheer van de nalatenschap
 • het vertegenwoordigen van de erfgenamen
 • het aanwijzen van een boedelnotaris
 • het opmaken van de boedelbeschrijving
 • het aanschrijven van de schuldeisers
 • het informeren van een eventuele legataris (een begunstigde van een nalatenschap) en het uitkeren van het legaat
 • het voldoen van de schulden van de nalatenschap
 • het verkopen van goederen van de nalatenschap als dat nodig is om de schulden van de nalatenschap te voldoen
 • het verschaffen van inlichtingen over de uitoefening van zijn taak aan de erfgenamen.

Het is de plicht van de executeur om de hele erfenis zo goed mogelijk af te wikkelen, en aan het eind van zijn werkzaamheden verantwoording af te leggen aan de erfgenamen.

Tot executeurs kunnen benoemd worden:

 • Natuurlijke personen

Bijvoorbeeld een erfgenaam, een buitenstaander of de notaris

 • Rechtspersonen
 • Een stichting of een NV

De executeur vertegenwoordigt de erfgenamen. Hij kan in principe zonder toestemming van de erfgenamen zijn werkzaamheden uitvoeren. In vergaande beslissingen is wel overleg met de erfgenamen nodig. Als de erfgenamen het niet eens zijn met de manier waarop de executeur zijn werk doet, kunnen zij de kantonrechter vragen om hem van zijn taak als executeur te ontheffen. De onkosten gemaakt door de executeur komen ten laste van de nalatenschap. De taak van executeur eindigt wanneer de nalatenschap in zijn geheel is afgewikkeld, of bij overlijden van de executeur, of bij ontheffing door de rechter.

Mr. R.A. Soerdjbalie
notaris

ADVERTENTIE

E-mailadres:

Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord.