fbpx
Editie 5 House Home Lifestyle 2015 Surgoed Makelaardij NV 046 999x750 - Sporten in de buurt moet, maar kan niet overal

Sporten in de buurt moet, maar kan niet overal

Sporten in de buurt moet, maar kan niet overal

Sporten in de buurt

Met de nieuwe trend van een ‘healthy lifestyle’ is het meer dan ooit wenselijk dat alle wijken een eigen sportterrein hebben. Maar dat is niet het geval in Paramaribo; de meeste buurten moeten het zonder doen. Terwijl de overheid sport en recreatie toch van groot belang acht voor de samenleving. Wettelijk gezien móeten er in elke nieuwe buurt zelfs sportmogelijkheden gecreëerd worden. Waarom zijn die er dan nog niet?

Editie 5 House Home Lifestyle 2015 Surgoed Makelaardij NV 046 400x536 - Sporten in de buurt moet, maar kan niet overal

Het is altijd een mooi gezicht wanneer de bewoners van een buurt bij elkaar komen en zich van hun sportieve zijde laten zien. Want in wijken waar sportvelden en buurtcentra opgezet zijn, maken de buurtbewoners er bijna altijd gretig gebruik van. Bij de overheid geniet het opzetten van dergelijke faciliteiten – in elk geval op papier – prioriteit. Verschillende regeringen hebben al in hun beleid meegenomen dat het belang van sport erkend wordt, en dat de overheid erop zal inspelen. Zo staat in het Nationaal Ontwikkelingsplan voor Bewegen, Lichamelijke Opvoeding en Sport uit 2011: ‘De regering is van oordeel dat sport een wezenlijk onderdeel vormt van het leven, het onderwijs en de volksgezondheid’. Daaronder valt ook het faciliteren van sportactiviteiten in de wijken. “Conform de wettelijke regelingen die te maken hebben met ruimtelijke ordening en stedenbouw, moet er in elke nieuwe buurt ruimte gereserveerd worden voor recreatie en sportmogelijkheden”, vertelt Michael Watson, oud-directeur Sportzaken van het ministerie van Sport & Jeugdzaken. Hij heeft jarenlange ervaring op dit beleidsgebied.

Watson benadrukt dat het om een compleet plan moet gaan. Dus naast sportvelden of andere locaties waar sportactiviteiten kunnen plaatsvinden, moet de overheid in de planning aan nog meer facetten aandacht schenken. “Zo moet er rekening gehouden worden met het opzetten van winkels, scholen, en andere educatieve en dienstverlenende instanties, afhankelijk van de grootte van het project.”

Aan de voorwaarde voor dienstverlenende instanties wordt meestal wel gehoor gegeven, gezien de vele supermarkten die in de wijken aanwezig zijn. Educatieve en sportinstanties zijn echter de uitdaging. Een andere uitdaging is om de bestaande sportterreinen te onderhouden. Als regulier onderhoud vanaf het begin ingepland zou worden, waren veel sportcomplexen er op dit moment beter aan toe.

Als het gaat om het ontwikkelen van bouw- en woonprojecten, is de regering overigens niet de enige partij die aan zet is. In Suriname zijn vele projectontwikkelaars en verkavelaars. En de verkavelaar heeft de plicht zich te houden aan de regelgeving die de overheid stelt. “In de praktijk blijkt echter dat deze regelgeving niet wordt nageleefd”, zegt Watson. Wat hij nog erger vindt, is dat de controle op naleving ervan ook onvoldoende plaatsvindt. “De overheid moet de controle houden, maar doet dat niet. Soms worden zelfs gereserveerde ruimten voor sport weggegeven voor de bouw van woningen en andere opstallen.”

Doordat de controle ontbreekt en er te veel belangen behartigd moeten worden, lopen zaken vaak niet zoals ze zouden moeten, denkt Watson. En het komt volgens hem soms ook doordat de verschillende ministeries, elk met hun specifieke doelen, onvoldoende communiceren met elkaar. “Er is mij bijvoorbeeld bekend dat in de Henarpolder een voetbalveld is gebruikt om er een school op te bouwen. Dat was echt een kwestie van twee of drie ministeries die geen overleg met elkaar hebben gepleegd.”

Toch zijn er ook positieve kanten te benoemen. De regering heeft met het instellen van een directoraat Sportzaken immers wel laten zien dat zij sport belangrijk vindt. En volgens Watson zijn er verschillende mogelijkheden om de doelstelling van meer sportmogelijkheden in de wijken te realiseren. “Ik zie om te beginnen graag dat ministeries beter gaan samenwerken met elkaar, waardoor de afstemming veel vlotter en efficiënter gebeurt. En verder zal er een cultuuromslag moeten plaatsvinden binnen de ambtelijke structuur, waarbij resultaatgerichtheid en planmatigheid de boventoon moeten voeren.

Er mag geen belangenverstrengeling van de politiek en het ambtelijke zijn. Dus mijns inziens mogen directeuren en onderdirecteuren geen politici zijn, of politiek actief zijn. Want anders zullen ze niet in staat zijn de minister objectief, dus los van belangen, te adviseren. En ten slotte zal men moeten werken aan de competenties van het personeel op alle lagen, van beleidsformulering tot uitvoering, waardoor het spanningsveld tussen wenselijkheden en mogelijkheden drastisch verkleind wordt.”

Om echt richting te kunnen geven aan een sportbeleid dat is afgestemd op de behoeften van de burgers, moet er dus nog wel het een en ander gebeuren. Gelukkig blijkt in de praktijk dat de kracht van burgers groot is, vooral als zij zelf de handen uit de mouwen steken. Zo ontstond er in Paramaribo-Noord spontaan een wandelpad, dat druk bezocht wordt door de mensen die er dichtbij wonen.

Ook in Hanna’s Lust, de nieuwe woonwijk in Wanica, is door samenwerking van de buurtbewoners een sportterrein aangelegd, waarvan volop gebruikgemaakt wordt. Wie vast een aanvang wil maken met een gezonde levensstijl, kan misschien beter niet op de overheid wachten.

Lees meer berichten uit de categorie Tips.

2017-05-30

E-mailadres:

Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord.