blank

Grondhuur omzetten naar eigendom

Grondhuur omzetten naar eigendom

Grondconversie

Grondconversie maakt percelen niet per se duurder

Na er jaren over te hebben gesproken, is de regering in 2015 eindelijk begonnen met een project waarbij mensen met een grondhuurperceel dit kunnen omzetten naar eigendom. Een eigendomstitel geeft de bezitter meer rechtszekerheid dan grondhuur. Daarnaast levert de omzetting (conversie) geld op voor de overheid, omdat de eigenaren het waardeverschil moeten bij betalen. De vraag is hoe deze conversie in de praktijk zal uitpakken en wat het effect is op de prijs van grond. De lifestyle-krant van Surgoed House & Home ging op onderzoek uit.

blank

Pilot

De zogeheten ‘Conversie Wet voor Domein Grond’ is in 2003 aangenomen in De Nationale Assemblée, maar is pas in mei 2010 in werking getreden – na een voorbereiding van zeven jaar. En uiteindelijk pas in 2015, jaren na de inwerkingtreding, heeft het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) een pilotproject voorbereid voor de conversie van grondhuur- en erfpachttitels naar eigendom. Hierin zijn zes gebieden opgenomen: Flora, de omgeving Coppenamestraat, de omgeving Kernkampweg, de Van Pettenpolder in Nickerie, de omgeving van het Commissariaat in Para en een gebied in Saramacca. Er is voor deze gebieden gekozen omdat vrijwel alle perceeleigenaren daar hebben voldaan aan de vereiste voor de conversie, namelijk bebouwing en bewoning. Vrede geeft aan dat er een taxatie heeft plaatsgevonden; in de praktijk blijkt dat de waarde bij eigendom bijkans 25 procent hoger ligt. Dit verschil moeten de perceeleigenaren dan betalen om eigenaar te worden. De afhandeling van de conversie zal via notarissen verlopen, mede omdat ervan uitgegaan wordt dat de meeste personen via een hypotheek aan het geld zullen proberen te komen. Daar is de inbreng van een notaris voor nodig.

Landbouwgronden

De twee deskundigen geven aan dat landbouwgronden niet in aanmerking komen voor conversie. Dat heeft verschillende redenen. Zo moet om te beginnen eerst worden nagegaan hoe de conversie in zijn algemeenheid uitwerkt. “Maar meer nog omdat als landbouwgrond wordt omgezet in eigendom, de kans erg groot is dat deze wordt verkaveld”, legt Tjong-Ahin uit. “Onze wetgeving is nog te zwak om de ruimtelijkeordening te beschermen. We krijgen dan een nog grotere chaos dan er nu al is.” Hij is van mening dat grond een belangrijke rol speelt in het beleid met betrekking tot ruimtelijke ordening. “Daar moet je erg voorzichtig mee omgaan.”

Geld

Uit een recente studie bleek dat sinds de onafhankelijkheid van Suriname ongeveer 76.000 hectare in grondhuur of erfpacht is uitgegeven. Een nattevingerberekening leert dat als alle grond wordt omgezet in eigendom, dit de overheid bij een gemiddelde prijs van 25 SRD per vierkante meter bijna SRD 19 miljard oplevert. “Maar daar moet je gelijk de landbouwgrond vanaf trekken, dus wordt het stukken minder”, corrigeert Vrede deze berekening. De informatie over hoeveel grond kan worden gerekend tot landbouwterrein, was ten tijde van het interview niet beschikbaar.

Desalniettemin zou de overheid behoorlijk wat geld kunnen opstrijken bij de conversie. Maar dat is in de visie van Tjong-Ahin slechts theorie. Want als hem gevraagd wordt naar de animo onder perceeleigenaren voor de conversie, zegt hij dat zijn persoonlijke mening is dat niet veel mensen er warm voor zullen lopen. Hij gaat ervan uit dat veel mensen het geld voor de conversiekosten zullen moeten lenen. “Op de meeste percelen staat al een huis; een verandering van titel zal niet veel extra voordeel bieden. Mensen zullen dus minder geneigd zijn om ook die uitgave te doen’’, verwacht Tjong-Ahin.

Voor eigenaren die plannen hebben om hun perceel te verkopen, kan het wel interessant zijn: een perceel met eigendomstitel is meer waard dan een grondhuurperceel.

Lees meer berichten uit de categorie Artikelen.

juli 11, 2018
ADVERTENTIE

E-mailadres:

Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord.