Welke soorten volmachten zijn er?

Welke soorten volmachten zijn er?

Vraag aan de notaris

Een volmacht of machtiging is een schriftelijke verklaring, waarbij iemand een ander de bevoegdheid geeft om namens die persoon bepaalde (rechts)handelingen uit te voeren. De persoon die de volmacht geeft, is de volmachtgever en de persoon die de volmacht krijgt is de gevolmachtigde. Handelt de gevolmachtigde namens de volmachtgever, dan wordt deze handeling aan de volmachtgever toegerekend.

 

Vormen van volmachten

Er zijn afhankelijk van de situatie vele vormen van volmachten:

Algehele volmacht:

Hierin wordt in algemene bewoordingen bepaald welke rechtshandelingen gepleegd mogen worden. In dit document is een breed scala aan bevoegdheden gegeven.

Beheersvolmacht:

Als gevolg van artikel 77 van het Burgerlijk wetboek is iedere eigenaar van een perceel in Suriname die het land verlaat, verplicht bij notariële akte een gemachtigde te benoemen om het vastgoed te beheren. Voor het recht van grondhuur gelden er strengere regels. Niet naleving kan tot gevolg hebben dat kennisgeving van ingebrekestelling en aankondiging van intrekking worden aangeplakt op het domeinkantoor, zonder dat de grondhuurder hiervan op de hoogte is.

Verkoopvolmacht:

Indien u niet persoonlijk aanwezig kunt zijn bij de verkoop of overdracht van onroerend goed, kunt u een ander de bevoegdheid geven deze transactie door middel van de verkoopvolmacht te doen. Deze volmacht moet door een notaris te zijn gelegaliseerd dan wel in een akte te zijn vastgelegd.

Hypothecaire volmacht en hypothecair mandaat:

Het kan voorkomen dat iemand niet bij de ondertekening van de hypotheekakte aanwezig kan zijn, bijvoorbeeld omdat hij/zij voor zijn/ haar werk naar het buitenland is. In dat geval kunt u een volmacht geven aan een familielid of aan de medewerkers van de notaris om de hypotheekakte (mede) namens u te ondertekenen. Veelal om de kosten van de hypotheekvestiging te drukken, kan de bankinstelling genoegen nemen met een kleinere zekerheid, onder de vorm van de hypothecaire volmacht. Het vestigen van een hypothecaire volmacht gebeurt bij notariële akte. Bij een hypothecaire volmacht geeft de kredietnemer de bevoegdheid aan de kredietgever om een hypothecaire inschrijving te nemen zodra laatstgenoemde dat nodig vindt. Het verschil met de hypotheek zit hierin dat de kredietnemer wel de toelating geeft om een hypotheek te nemen, maar de kredietgever deze nog niet neemt en wellicht ook nooit zal nemen.

Om te voorkomen dat de gemachtigde misbruik maakt van zijn bevoegdheden, kunt u een aantal bepalingen in de volmacht opnemen.

  • U kunt in plaats van aan een persoon, twee of meer personen samen een volmacht geven. Zij kunnen dan dus alleen gezamenlijk van de volmacht gebruikmaken. Dit verkleint het risico op onregelmatigheden.
  • U kunt de volmacht beperken tot bepaalde handelingen.

Mr R.A.Soerdjbalie

Notaris

ADVERTENTIE

E-mailadres:

Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord.